Zamówienia publiczne — aktualne

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (9)

|23 wrześ­nia 2017 r.
Pro­jekt badaw­czy Badanie metodą case stud­ies  w 6 gmi­nach, które wdrożyły teleopiekę oraz w 6 gmi­nach które nie  wdrożyły teleopieki nad starszymi osobami niesamodziel­nymi– 72 IDI oraz 12 CAWI we wszys­t­kich 12 gmi­nach obję­tych badaniem i 6 CATI w gmi­nach z teleopieką. Badanie IDI  z wybranymi spec­jal­is­tami ze środowiska zaj­mu­jącego się osobami niesamodziel­nymi ON, w tym pielęg­niarkami środowiskowymi (75 IDI, w tym 25 – pielęg­niarki środowiskowe) nt. rozu­mienia definicji i kry­ter­iów oceny stopni niesamodziel­ności oraz 32 CAWI w gmi­nach obję­tych pro­jek­tem finan­sowane przez Unię Europe­jską  w związku z real­iza­cją pro­jektu pn. „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”  real­i­zowane w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

UWAGA ZMIANA SIWZ (04.10.2017)

  • Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia 2    pobierz plik w pdf
  • Zmi­ana nr 1 SIWZ bada­nia 2.8    pobierz plik w formacie WORD
  • Usługi SIWZ bada­nia 2.8 usługi asy­tenckie i opiekuńcze po zmianach    pobierz plik w formacie WORD
  • Odpowiedzi na pyta­nia 1   pobierz plik w formacie WORD
  • ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT DO PRZETARGU BADANIA METODĄ CSIDI  pobierz plik w formacie WORD
  • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi   pobierz plik w pdf
  • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia    pobierz plik w pdf   pobierz plik w formacie WORD
  • Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia   pobierz plik w pdf
  • Zmi­ana nr 1 SIWZ bada­nia 2.8    pobierz plik w formacie WORD

Możliwość komentowania jest wyłączona.