Zamówienia publiczne — aktualne

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (11)
„System prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy” przyz­nanego w ramach: Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: II. Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie: 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy

|27 lutego 2018 r.
Postępowanie o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego prowad­zonego w try­bie prze­targu nieogranic­zonego na przeprowadze­nie badań terenowych CAPI, IDI, FGI na potrzeby pro­jektu „System prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracyprzyz­nanego w ramach: Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: II. Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie: 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

6 marca 2018 r.

  • Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia    pobierz plik w pdf
  • Wyjaśnienia i zmi­ana treści SIWZ    pobierz plik w pdf
  • Zestaw­ie­nie ofert    pobierz plik w formacie WORD

27 lutego 2018 r.

  • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi   pobierz plik w pdf
  • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia    pobierz plik w pdf   pobierz plik w formacie WORD

Możliwość komentowania jest wyłączona.