Zamówienia publiczne — aktualne

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (13)
„Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” (POWR.02.05.00–00-0111/16) finan­sowanego przez Unię Europe­jska w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

|14 czer­wca 2018 r.
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usług pole­ga­ją­cych na opra­cow­a­niu raportu „Pro­jekt założeń do zmody­fikowa­nia mech­a­nizmów CAS dot. agre­gacji danych i wypeł­ni­a­nia spra­woz­da­nia”, w ramach Zada­nia 2 real­i­zowanego w pro­jek­cie pn. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” (POWR.02.05.00–00-0111/16) finan­sowanego przez Unię Europe­jska w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf  pobierz plik w formacie WORD

|5 czer­wca 2018 r.
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usług pole­ga­ją­cych na opra­cow­a­niu raportu „Pro­jekt założeń do zmody­fikowa­nia mech­a­nizmów CAS dot. agre­gacji danych i wypeł­ni­a­nia spra­woz­da­nia”, w ramach Zada­nia 2 real­i­zowanego w pro­jek­cie pn. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” (POWR.02.05.00–00-0111/16) finan­sowanego przez Unię Europe­jska w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf  pobierz plik w formacie WORD
 • Unieważnie­nie pobierz plik w pdf

|11 maja 2018 r.
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usług pole­ga­ją­cych na opra­cow­a­niu raportów i opra­cowań pt. „Baza Pomi­aru Kra­jowych Strate­gii i Pro­gramów”, „Stan­dard infor­ma­cji, danych i miar strate­gicznych poli­tyki kra­jowej w obszarze włączenia społecznego i prze­ci­wdzi­ała­nia ubóstwu”, „Pro­jekt założeń do zmody­fikowa­nia mech­a­nizmów CAS dot. agre­gacji danych i wypeł­ni­a­nia spra­woz­da­nia”, „Anal­iza for­mu­la­rzy części rekomen­da­cyjnej pod kątem tech­nik prezen­tacji wniosków i rekomen­dacji wyko­rzys­tu­jąc mech­a­nizmy CASw ramach Zada­nia 2 real­i­zowanego w pro­jek­cie pn. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” (POWR.02.05.00–00-0111/16) finan­sowanego przez Unię Europe­jska w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf   pobierz plik w formacie WORD

|18 maja 2018 r.

 • Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia pobierz plik w pdf
 • Zmi­ana SIWZ nr 1 pobierz plik w formacie WORD
 • Infor­ma­cja o wyborze i unieważnie­nie   pobierz plik w pdf 

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (10)
„Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego”.
oraz
„Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” (POWR.02.05.00–00-0111/16) finan­sowanego przez Unię Europe­jska w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

|11 maja 2018 r.
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usługi - społeczne usługi sukcesy­wnego wyna­jmu sali z wyposaże­niem na potrzeby przeprowadzenia spotkań kon­sul­ta­cyjnych, posiedzeń członków KSR oraz cyklu eduka­cyjno – szkole­niowego wraz z zapewnie­niem obsługi cateringowej i nocle­gowej
w ramach pro­jek­tów:
POWR.02.05.00–00-0111/16 pn „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
oraz
POWR.02.05.00–00-0114/17 pn.: Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego — Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu pobierz plik w pdf
 • Rozstrzyg­nię­cie pobierz plik w pdf

|27 kwiet­nia 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wyko­nanie usługi szkole­niowej – warsz­tat szkole­niowy z testem kwal­i­fika­cyjnym oraz wyko­nanie usługi doradztwa dla Region­al­nych Ani­ma­torów
w ramach pro­jektu POWR.02.05.00–00-0114/17–04, pn.: Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego - Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Zadanie Nr 3: Dzi­ała­nia edukacyjno-konsultacyjne i ani­ma­cyjne KSR.

 • Treść ogłoszenia nr 1 (prak­tyk):  pobierz plik w pdf
 • Rozstrzyg­nię­cie pobierz plik w pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wyko­nanie usługi „wykład/test kwal­i­fika­cyjny” oraz usługi „doradztwo i kon­sul­tacje” dla Region­al­nych Ani­ma­torów w ramach pro­jektu
POWR.02.05.00–00-0114/17–04, pn.: Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego - Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Zadanie Nr 3: Dzi­ała­nia edukacyjno-konsultacyjne i ani­ma­cyjne KSR.

 • Treść ogłoszenia nr 2 (ekspert):   pobierz plik w pdf
 • Rozstrzyg­nię­cie pobierz plik w pdf

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU (12)
„Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”- współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–20120, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

|17 kwiet­nia 2018 r.
Prze­targ nieogranic­zony Wyko­nanie ewalu­acji dla 56 Opisów Infor­ma­cji o Zawodzie  w  pro­jek­cie pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”.   Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–20120, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia dla ewalu­acji dla 56 Opisów Infor­ma­cji o Zawodzie pobierz plik w pdf   pobierz plik w formacie WORD
 • Załącznik nr 1 UMOWA na wyko­nanie  ewalu­acji dla  Opisów Infor­ma­cji o Zawodzie   pobierz plik w pdf  pobierz plik w formacie WORD
 • Załącznik nr 6 do SIWZ metodolo­gia opra­cow­a­nia Infor­ma­cji o zawodach   pobierz plik w pdf
 • Załącznik nr 7 do umowy Arkusz oceny eksperta pan­elu ewaluacyjnego   pobierz plik w pdf
 • Unieważnie­nie przetargu   pobierz plik w pdf

|23 marca 2018 r.
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie 14 Opisów Infor­ma­cji o Zawodzie w  pro­jek­cie pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”.   Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–20120, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi   pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia OPIS INFORMACJI O ZAWODZIE   pobierz plik w pdf  pobierz plik w formacie WORD
 • Załącznik nr 1 UMOWA OPIS INFORMACJI O ZAWODZIE    pobierz plik w pdf  pobierz plik w formacie WORD
 • Załącznik nr 7 do SIWZ metodolo­gia opra­cow­a­nia Infor­ma­cji o zawodach  pobierz plik w pdf
 • Zestaw­ie­nie ofert    pobierz plik w formacie WORD
 • Rozstrzyg­nię­cie pobierz plik w pdf

|23 marca 2018 r.
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie 134 Opisów Infor­ma­cji o Zawodzie w pro­jek­cie pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”. Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–20120, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi   pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia OPIS INFORMACJI O ZAWODZIE   pobierz plik w pdf  pobierz plik w formacie WORD
 • Załącznik nr 1 UMOWA OPIS INFORMACJI O ZAWODZIE    pobierz plik w pdf  pobierz plik w formacie WORD
 • Załącznik nr 7 do SIWZ metodolo­gia opra­cow­a­nia Infor­ma­cji o zawodach  pobierz plik w pdf

|13 kwiet­nia 2018

 • Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia pobierz plik w pdf
 • Zmi­any Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf
 • Zestaw­ie­nie ofert    pobierz plik w formacie WORD
 • Rozstrzyg­nię­cie  pobierz plik w pdf

Możliwość komentowania jest wyłączona.