Zamówienia publiczne — aktualne

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (10)
Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego — Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

|10 wrześ­nia 2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
doty­czące wyko­na­nia usługi wyna­jmu sali z wyposaże­niem na potrzeby przeprowadzenia 2–dniowego posiedzenia KSR (poziom kra­jowy) wraz z zapewnie­niem obsługi cateringowej i nocle­gowej, w ramach pro­jektu POWR.02.05.00–00-0114/17, pn.: Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego POWER 2014–2020.

 • Zapy­tanie ofer­towe na wyko­nanie usługi pobierz plik w pdf
 • Komu­nikat   pobierz plik w formacie WORD
 • Rozstrzyg­nię­cie   pobierz plik w pdf

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (9)
„Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki” , ogłos­zonego w II Osi pri­o­ry­te­towej Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych w środowisku lokalnym Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

|27 maja 2019
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usługi — Druk  dostawa, 7 pub­likacji w ramach pro­jektu „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Zestaw­ie­nie ofert  pobierz plik w pdf
 • Wybór oferty  pobierz plik w pdf

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (13)
POWR.02.05.00–00–0111/16 pn. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” — Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

|17 maja 2019
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usługi pole­ga­jącej na opra­cow­a­niu 3 eksper­tyz tem­aty­cznych na temat rekomen­dacji pt. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych a skuteczność inter­wencji pub­licznej” w ramach Zada­nia 5 real­i­zowanego w pro­jek­cie pn. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego”

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Zestaw­ie­nie ofert  pobierz plik w pdf
 • Wybór oferty   pobierz plik w pdf

|05 maja 2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wyko­nanie
usługi eksper­ck­iej pole­ga­jącej na opra­cow­a­niu samouczka przez­nac­zonego do nauki obsługi sys­temu CAS w zakre­sie przy­go­towa­nia oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS) dla gmin i powiatów w ramach pro­jektu pn.  „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” nr POWR.02.05.00–00-0111/16 real­i­zowanego w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 • Zapy­tanie ofer­towe na wyko­nanie usługi pobierz plik w formacie WORD

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (14)
„Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” (KMW). Pro­jekt jest real­i­zowany w ramach osi pri­o­ry­te­towej II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) i współ­fi­nan­sowany ze środ­ków EFS (POWR.02.05.00–00-0210/17). Celem głównym pro­jektu jest rozwój usług użyteczności pub­licznej, zwłaszcza rein­te­gra­cyjnych usług środowiskowych real­i­zowanych przez pod­mioty sek­tora ekonomii społecznej, łączą­cych akty­wiz­a­cję zawodową z budowaniem spójnego sys­temu współpracy insty­tucjon­al­nej. Cel ten będzie osiąg­nięty poprzez dopra­cow­anie nowej kon­cepcji mod­elu współpracy pod­miotów zatrud­nienia soc­jal­nego z różnymi insty­tuc­jami świad­czą­cymi usługi rein­te­gra­cyjne (KMW).

|08 maja 2019
Prze­targ nieogranic­zony na  wyko­nanie zamówienia pub­licznego pn.: dostawa sprzętu kom­put­erowego i opro­gramowa­nia — zamówie­nie finan­sowane z pro­jektu:  „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia socjalnego”

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Wyjaśnienia pobierz plik w pdf
 • Zestaw­ie­nie ofert pobierz plik w pdf
 • Wybór oferty pobierz plik w pdf

|30 kwiet­nia 2019
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usługi pole­ga­jącej na przeprowadze­niu dwóch badań źródeł wtórnych (desk-research) poświę­conych współpracy między pod­mio­tami świad­czą­cymi usługi społeczne – na użytek pro­jektu „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” (KMW).

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Zestaw­ie­nie ofert  pobierz plik w pdf
 • Rozstrzyg­nię­cie pobierz plik w pdf

|18 kwiet­nia 2019
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usługi pole­ga­jącej na opra­cow­a­niu  Raportów anal­i­ty­cznych z badań iloś­ciowych przed­staw­icieli PES, JST, ROPS wraz z rekomen­dac­jami w ramach zada­nia real­i­zowanego w pro­jek­cie „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” (POWR.02.05.00–00-0210/17).

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia pobierz plik w pdf
 • Zmi­ana nr 1 SIWZ  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Załącznik nr 7 kwestionariusze pobierz plik w pdf
 • Zestaw­ie­nie ofert  pobierz plik w pdf
 • Rozstrzyg­nię­cie  pobierz plik w pdf

|08 kwiet­nia 2019
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usługi pole­ga­jącej na przeprowadze­niu dwóch badań źródeł wtórnych (desk-research) poświę­conych współpracy między pod­mio­tami świad­czą­cymi usługi społeczne – na użytek pro­jektu „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” (KMW).

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Wyjaśnienia treści SIWZ  pobierz plik w pdf
 • Zestaw­ie­nie ofert  pobierz plik w formacie WORD
 • Unieważnie­nie  pobierz plik w pdf

Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usługi pole­ga­jącej na opra­cow­a­niu 2 Eksper­tyz tem­aty­cznych na temat rozwiązań w innych kra­jach UE w zakre­sie dostar­cza­nia usług społecznych, rein­te­gracji zawodowej i społecznej osób wyk­luc­zonych społecznie oraz współpracy tych dwóch typów insty­tucji na potrzeby pro­jektu „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” (KMW).

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Zestaw­ie­nie ofert  pobierz plik w formacie WORD
 • Wybór oferty  pobierz plik w pdf

Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usługi pole­ga­jącej na opra­cow­a­niu Eksper­tyz z trzech kom­ple­men­tarnych kwerend lit­er­atury naukowej na potrzeby pro­jektu „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” (KMW).

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Zestaw­ie­nie ofert  pobierz plik w formacie WORD
 • Wybór oferty  pobierz plik w pdf

Możliwość komentowania jest wyłączona.