Zamówienia publiczne — aktualne

 ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU (12)
„Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”- współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–20120, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

|13 wrześ­nia 2018
Prze­targ nieogranic­zony Wyko­nanie ewalu­acji dla 50 (II etap) Opisów Infor­ma­cji o Zawodzie  w  pro­jek­cie pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”.   Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–20120, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

  • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
  • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
  • Załącznik nr 6 do SIWZ metodolo­gia opra­cow­a­nia Infor­ma­cji o zawodach  pobierz plik w pdf
  • Załącznik nr 7 do umowy Arkusz oceny eksperta pan­elu ewalu­a­cyjnego   pobierz plik w pdf

Możliwość komentowania jest wyłączona.