Zamówienia publiczne — aktualne

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (13)
POWR.02.05.00–00-0111/16 pn. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” — Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii  Europe­jskiej  w ramach Dzi­ała­nia  2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

|22 marca 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
Infor­ma­cja do postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego prowad­zonego w try­bie określonym w art.138 o ustawy Prawo zamówień pub­licznych. Nazwa przed­miotu zamówienia: usługi prowadzenia szkoleń dla przed­staw­icieli ośrod­ków pomocy społecznej i powia­towych cen­trów pomocy rodzinie

 •  Ogłosze­nie o zamówie­niu na usługi społeczne  pobierz plik w formacie WORD

|13 lutego 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
Infor­ma­cja do postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego prowad­zonego w try­bie określonym w art.138 o ustawy Prawo zamówień pub­licznych.  Nazwa przed­miotu zamówienia: usługi prowadzenia szkoleń dla przed­staw­icieli ośrod­ków pomocy społecznej i powia­towych cen­trów pomocy rodzinie.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu na usługi społeczne  pobierz plik w formacie WORD
 • Unieważnie­nie pobierz plik w pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
Infor­ma­cja do postępowa­nia o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego prowad­zonego w try­bie określonym w art.138 o ustawy Prawo zamówień pub­licznych.  Nazwa przed­miotu zamówienia: usługi sukcesy­wnego wyna­jmu sali z wyposaże­niem na potrzeby przeprowadzenia szkoleń wraz z zapewnie­niem obsługi cateringowej i noclegowej.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu na usługi społeczne  pobierz plik w formacie WORD
 • Zestaw­ie­nie ofert pobierz plik w pdf

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (9)
„Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki” real­i­zowane w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Postępowanie o udzie­le­nie zamówienia pub­licznego prowad­zonego w try­bie prze­targu nieogranic­zonego na Przeprowadze­nie badań terenowych PAPI , IDI, CASE STUDY na potrzeby pro­jektuPro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki” real­i­zowanego w ramach: Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: II. Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych w środowisku lokalnym.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Ogłosze­nie o zmi­anie ogloszenia pobierz plik w pdf
 • Zmi­ana nr 1  SIWZ pobierz plik w pdf
 • Wyjaśnienia treści SIWZ pobierz plik w pdf
 • Zestaw­ie­nie ofert   pobierz plik w pdf

|5 lutego 2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wyko­nanie usługi doradztwa dla Region­al­nych Ani­ma­torów w ramach pro­jektu POWR.02.05.00–00-0114/17–04, pn.: Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego — Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Zadanie Nr 3: Dzi­ała­nia edukacyjno-konsultacyjne i ani­ma­cyjne KSR.:

 • Zapy­tanie na usługę doradztwa — ekspert prak­tyk (treść) pobierz plik w pdf
 • Zapy­tanie na usługę doradztwa — ekspert prak­tyk (for­mu­larz) pobierz plik w formacie WORD
 •  Zapy­tanie ofer­towe na usługę doradztwa — ekspert Mod­elu KSR oraz wzorca usług (treść) pobierz plik w pdf
 • Zapy­tanie ofer­towe na usługę doradztwa — ekspert Mod­elu KSR oraz wzorca usług (for­mu­larz) pobierz plik w formacie WORD
 • KOMUNIKAT Nr 1 i 2   pobierz plik w formacie WORD
 • Pro­tokół doradca prak­tyk KSR  pobierz plik w pdf
 • Pro­tokół doradca  KSR  pobierz plik w pdf

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (10)
Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego — Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

|24 sty­cz­nia 2019
Przed­miotem sza­cow­a­nia jest: Usługa eksper­cka w zakre­sie doradztwa i kon­sul­tacji w okre­sie do 10 miesięcy dla Zespołów Region­al­nej Ani­macji Rein­te­gracji (ZRAR) dzi­ała­ją­cych na obszarze 6 wojew­ództw obe­j­mu­jąca m.in. pro­cesy tworzenia klubów inte­gracji społecznej, orga­ni­za­cji zajęć rein­te­gracji społecznej i zawodowej na bazie nowego pro­filu usług oraz zaw­iązy­wa­nia lokalnych i region­al­nych plat­form współpracy z wyko­rzys­taniem potenc­jału orga­ni­za­cji pozarzą­dowych dzi­ała­ją­cych w obszarze edukacji, kul­tury, pro­fi­lak­tyki zdrowia oraz sportu i rekreacji. Obszar dzi­ała­nia ZRAR to wojew­ództwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachod­niopo­morskie, lubel­skie, śląskie oraz świętokrzyskie.

 • SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU (12)
„Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”- współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–20120, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

|11 marca 2019
Prze­targ nieogranic­zony Wyko­nanie ewalu­acji dla 2 (III etap) Opisów Infor­ma­cji o Zawodzie  w  pro­jek­cie pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Unieważnienia postępowa­nia pobierz plik w pdf

|23 sty­cz­nia 2019
Prze­targ nieogranic­zony, na wyko­nanie zamówienia pub­licznego pn.:
Wyko­nanie ewalu­acji dla  Opisów Infor­ma­cji o Zawodzie.  Prze­targ nieogranic­zony Wyko­nanie ewalu­acji dla 42. (III etap) Opisów Infor­ma­cji o Zawodzie  w  pro­jek­cie pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Załącznik nr 6 do SIWZ metodolo­gia opra­cow­a­nia IoZ  pobierz plik w pdf
 • Załącznik nr 7 do umowy Arkusz oceny eksperta pan­elu ewaluacyjnego-1–1 pobierz plik w pdf
 • Zestaw­ie­nie ofert pobierz plik w pdf
 • Unieważnie­nie postępowa­nia pobierz plik w pdf
 • Wybór oferty pobierz plik w pdf
 • Wybór oferty korekta pobierz plik w pdf

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO
„Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy” współ­fi­nan­sowanego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: II. Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie: 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

|6 grud­nia 2018
Prze­targ nieogranic­zony,  na wyko­nanie zamówienia pub­licznego pn.: dostawa sprzętu kom­put­erowego i opro­gramowa­nia

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia  pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Zestaw­ie­nie ofert pobierz plik w pdf
 • Zakup sprzętu i oprogramowania pobierz plik w pdf

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (10)
Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego — Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

|30 listopada 2018
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie zamówienia pub­licznego pn.: Usługi doradczo-animacyjne inicju­jące lokalną współpracę insty­tucjon­alną na rzecz nowopow­stałych Klubów Inte­gracji Społecznej, wdraża­ją­cych nowy pro­fil usług rein­te­gracji oraz inicju­jące dzi­ałal­ność Region­al­nych Plat­form Współpracy z udzi­ałem nowych jed­nos­tek zatrud­nienia soc­jal­nego na obszarze wybranych wojew­ództw
dla części IX, XII, XXI, XXII, XXIII, XXIV

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Zestaw­ie­nie ofert pobierz plik w pdf
 • Zestaw­ianie ofert, które wpłynęły po terminie pobierz plik w pdf
 • Unieważnie­nie (brak ofert) pobierz plik w pdf
 • Infor­ma­cja o wyborze  pobierz plik w pdf

|7 listopada 2018
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie zamówienia pub­licznego pn.: Usługi doradczo-animacyjne inicju­jące lokalną współpracę insty­tucjon­alną na rzecz nowopow­stałych Klubów Inte­gracji Społecznej, wdraża­ją­cych nowy pro­fil usług rein­te­gracji oraz inicju­jące dzi­ałal­ność Region­al­nych Plat­form Współpracy z udzi­ałem nowych jed­nos­tek zatrud­nienia soc­jal­nego na obszarze wybranych wojew­ództw.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia pobierz plik w pdf
 • Zmi­ana SIWZ nr 1 pobierz plik w formacie WORD
 • Zestaw­ie­nie ofert pobierz plik w pdf
 • Zestaw­ianie ofert, które wpłynęły po ter­minie pobierz plik w pdf
 • Unieważnie­nie (brak ofert)   pobierz plik w pdf
 • Unieważnie­nie (przekroczenie)   pobierz plik w pdf
 • infor­ma­cja o wyborze pobierz plik w pdf

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU  (14)
Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego finan­sowany w ramach dzi­ała­nia 2.5  Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

|4 października 2018
Prze­targ nieogranic­zony  nazwa zamówienia: Real­iza­cja wywiadów metodą IDI.

Przed­miot zamówienia: real­iza­cja wywiadów metodą IDI (indy­wid­u­alny wywiad pogłębiony) z respon­den­tem insty­tucjon­al­nym. Wywiady mają mieć charak­ter informacyjny/ekspercki.  Real­iza­cja wywiadów zakłada pre-rekrutację respondentów.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Zestaw­ie­nie ofert  pobierz plik w formacie WORD
 • Rozstrzyg­nię­cie  pobierz plik w pdf
 • Unieważnie­nie wyboru oferty pobierz plik w pdf
 • Aktu­alny wybór oferty pobierz plik w pdf

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU (12)
„Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”- współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–20120, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

|13 wrześ­nia 2018
Prze­targ nieogranic­zony Wyko­nanie ewalu­acji dla 50 (II etap) Opisów Infor­ma­cji o Zawodzie  w  pro­jek­cie pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej upowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”.   Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–20120, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia pobierz plik w pdf pobierz plik w formacie WORD
 • Załącznik nr 6 do SIWZ metodolo­gia opra­cow­a­nia Infor­ma­cji o zawodach  pobierz plik w pdf
 • Załącznik nr 7 do umowy Arkusz oceny eksperta pan­elu ewalu­a­cyjnego   pobierz plik w pdf
 • Zestaw­ie­nie ofert  pobierz plik w pdf
 • Unieważnie­nie postępowa­nia pobierz plik w pdf
 • Rozstrzyg­nię­cie  pobierz plik w pdf

Prze­targ nieogranic­zony  nazwa zamówienia

“Zapy­ta­nia ofer­towe na na wyko­nanie usługi doradztwa dla Region­al­nych Ani­ma­torów w ramach pro­jektu POWR.02.05.00–00-0114/17–04, pn.: Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego - Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Dzi­ała­nia 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Zadanie Nr 3: Dzi­ała­nia edukacyjno-konsultacyjne i ani­ma­cyjne KSR.:

Możliwość komentowania jest wyłączona.