Zamówienia publiczne — aktualne

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (10)
„Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego”.

|28 listopada 2017 r.
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych: Prze­targ nieogranic­zony na real­iza­cję  pogłębionej diag­nozy w 32 gmi­nach (w 8 wojew­ództwach) – real­iza­cja pogłębionych wywiadów swo­bod­nych (IDI), zebranie danych zas­tanych, tran­skrypcja wywiadów.

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi   pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia    pobierz plik w pdf   pobierz plik w formacie WORD
 • Zestaw­ie­nie ofert (8.12.2017 r.)   pobierz plik w formacie WORD
 • Wyniki prze­targu      pobierz plik w pdf

|07 listopada 2017 r.
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych: Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usług anal­i­ty­cznych w ramach pro­jektu „Kra­jowa Sieć Rein­te­gracji – wzmoc­nie­nie insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego w dzi­ała­ni­ach poli­tyki społecznej wobec wyk­luczenia społecznego”.

Unieważnie­nie postępowa­nia (23.11.2017)    pobierz plik w pdf

UWAGA ZMIANA SIWZ (14.11.2017)

 • Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia 2 pobierz plik w pdf
 • Zmi­ana nr 2 SIWZ pobierz plik w formacie WORD
 • Odpowiedzi na pytania pobierz plik w formacie WORD

UWAGA ZMIANA SIWZ (09.11.2017)

 • Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia  pobierz plik w pdf
 • Zmi­ana nr 1 SIWZ    pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia    pobierz plik w pdf   pobierz plik w formacie WORD

ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PROJEKTU BADAWCZEGO (9)
„Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”  real­i­zowane w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

|29 listopada 2017 r.
Prze­targ nieogranic­zony na wyko­nanie usługi:  opra­cow­anie raportu cząstkowego w ramach raportu nt. „Definicja i kry­te­ria oceny stopni niesamodziel­ności” real­i­zowanego w pro­jek­cie pn. „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki” finan­sowanego przez Unię Europe­jska w ramach Dzi­ała­nia 2.8 Rozwój usług społecznych świad­c­zonych w środowisku lokalnym Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi   pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia    pobierz plik w pdf   pobierz plik w formacie WORD
 • Unieważnie­nie postępowa­nia (14.12.2017 r.)   pobierz plik w pdf

|09 listopada 2017 r.
Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych: Wyko­nanie usług badaw­czych na potrzeby pro­jektu pn. „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki” finan­sowanego ze środ­ków EFS, real­i­zowanego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
I. Badanie GMIN w 6 gmi­nach, które wdrożyły teleopiekę oraz w 6 gmi­nach które nie wdrożyły teleopieki nad starszymi osobami niesamodziel­nymi– 12 CAWI we wszys­t­kich 12 gmi­nach obję­tych badaniem i 6 CATI w gmi­nach z teleopieką.
II. Badanie GMIN metodą 32 CAWI

 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi   pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia    pobierz plik w pdf   pobierz plik w formacie WORD
 • Zmi­ana nr 1    pobierz plik w formacie WORD
 • Zestaw­ie­nie ofert   pobierz plik w formacie WORD
 • Rozstrzyg­nię­cie postępowa­nia  pobierz plik w pdf

|23 wrześ­nia 2017 r.
Pro­jekt badaw­czy Badanie metodą case stud­ies  w 6 gmi­nach, które wdrożyły teleopiekę oraz w 6 gmi­nach które nie  wdrożyły teleopieki nad starszymi osobami niesamodziel­nymi– 72 IDI oraz 12 CAWI we wszys­t­kich 12 gmi­nach obję­tych badaniem i 6 CATI w gmi­nach z teleopieką. Badanie IDI  z wybranymi spec­jal­is­tami ze środowiska zaj­mu­jącego się osobami niesamodziel­nymi ON, w tym pielęg­niarkami środowiskowymi (75 IDI, w tym 25 – pielęg­niarki środowiskowe) nt. rozu­mienia definicji i kry­ter­iów oceny stopni niesamodziel­ności oraz 32 CAWI w gmi­nach obję­tych pro­jek­tem finan­sowane przez Unię Europe­jską  w związku z real­iza­cją pro­jektu pn. „Pro­fesjon­al­iza­cja usług asys­tenc­kich i opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych – nowe stan­dardy ksz­tałce­nia i opieki”  real­i­zowane w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

UWAGA ZMIANA SIWZ (04.10.2017)

 • Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia 2    pobierz plik w pdf
 • Zmi­ana nr 1 SIWZ bada­nia 2.8    pobierz plik w formacie WORD
 • Usługi SIWZ bada­nia 2.8 usługi asy­tenckie i opiekuńcze po zmianach    pobierz plik w formacie WORD
 • Odpowiedzi na pyta­nia 1   pobierz plik w formacie WORD
 • ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT DO PRZETARGU BADANIA METODĄ CSIDI  pobierz plik w formacie WORD
 • Rozstrzyg­nię­cie przetargu pobierz plik w pdf
 • Ogłosze­nie o zamówie­niu usługi   pobierz plik w pdf
 • Specy­fikacja Istot­nych Warunków Zamówienia    pobierz plik w pdf   pobierz plik w formacie WORD
 • Ogłosze­nie o zmi­anie ogłoszenia   pobierz plik w pdf
 • Zmi­ana nr 1 SIWZ bada­nia 2.8    pobierz plik w formacie WORD

Możliwość komentowania jest wyłączona.